Fries waterstaatsbestuur
Title
Fries waterstaatsbestuur
Subtitle
Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970
Price
€ 71,99
ISBN
9789056294656
Format
Paperback
Number of pages
614
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
9056294652.pdf - 1 Inhoudsopgave - 6 Kaarten - 10 1. Inleiding - 12 2. De waterbalans - 26 3. De toevoer van water naar het boezemgebied - 36 4. De beheersing van de boezem - 54 5. De bescherming van het boezemland - 302 6. 1970: een stabiel systeem - 486 7. Samenvatting - 492 Bijlagen - 512 Geraadpleegde archieven - 568 Index van persoonsnamen - 592 Zusammenfassung - 596

Jan Louman

Fries waterstaatsbestuur

Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Tot in de jaren 1960 stonden lage delen van Friesland 's winters regelmatig onder water. Het peil van de meren, plassen en vaarten die tezamen de provinciale waterberging vormen, Frieslands boezem, was nauwelijks te beheersen. Vele duizenden hectaren grond waren niet of door te lage kaden van deze boezem afgescheiden.
Het provinciaal bestuur liet de problemen rond de waterbeheersing van oudsher grotendeels op hun beloop. Daarin kwam pas verandering toen in de jaren 1950 ruilverkavelingen aan de orde kwamen. De provinciale waterstaatsdienst stelde een samenhangende analyse van de waterhuishouding op. De Cultuurtechnische Dienst oefende voortdurende druk uit om tot maatregelen over te gaan.
In een periode van ruim tien jaar, tussen 1960 en omstreeks 1970, kwamen drie noodzakelijke verbeteringen tot stand. Heel Friesland werd ingedeeld in waterschappen, er werd een tweede boezemgemaal gebouwd en de Lauwerszee werd afgesloten. Als gevolg daarvan was er rond 1970 eindelijk een sprake van een doelmatige waterbeheersing.

Fries waterstaatsbestuur geeft voor het eerst een nauwkeurige reconstructie van de manier waarop in een periode van twee eeuwen Frieslands drooglegging tot stand gebracht werd.
Author

Jan Louman

J.P.A.Louman (Amsterdam, 1940) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en volgde daarna de opleiding tot archivaris. Hij werkte op verschillende plaatsen in het archiefwezen en bij de UvA. Daar vervulde hij verscheidene functies in de bibliotheek-organisatie, uiteindelijk als bibliothecaris van de Faculteit der Letteren, later uitgebreid tot die der Geesteswetenschappen. Hij woont een deel van het jaar in Friesland aan een van de boezemwateren.