Publieke zaken in de marktsamenleving
Title
Publieke zaken in de marktsamenleving
Price
€ 35,99
ISBN
9789089643612
Format
Paperback
Number of pages
212
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (ed.)

Publieke zaken in de marktsamenleving

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken.
De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen.
De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.