Publieke zaken in de marktsamenleving
Title
Publieke zaken in de marktsamenleving
Price
€ 30,99
ISBN
9789089643612
Format
Paperback
Number of pages
212
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
inhoudsopgave - 8 samenvatting - 12 ten geleide - 20 1 van marktwerking naar maatschappelijkeordening - 22 1.1 inleiding - 22 1.2 opkomst van het marktwerkingsbeleid - 26 1.3 vormen van marktwerkingsbeleid - 29 1.4 een breder perspectief: vragen van maatschappelijkeordening - 32 1.5 vraagstelling, opzet en afbakening - 34 2 veranderingen in markt, overheid ensamenleving - 40 2.1 inleiding - 40 2.2 drie problematische begrippen: ‘markt’, ‘overheid’ en‘samenleving’ - 41 2.3 de institutionele inbedding van markten - 42 2.4 veranderingen in markt, overheid en samenleving - 45 2.5 het maatschappelijk debat over de marktsamenleving - 56 2.6 conclusie - 68 3 lessen uit de praktijk van het marktwerkingsbeleid - 72 3.1 inleiding - 72 3.1.1 de dubbele doelstelling van het marktwerkingsbeleid - 72 3.1.2 de casestudies - 74 3.2 institutionele vormgeving van markten - 77 3.2.1 instituties en marktinstrumenten - 78 3.2.2 aanbod - 79 3.2.3 vraag - 80 3.2.4 prijsvorming - 81 3.3 maatschappelijke ordening: problemen voor publiekebelangen - 81 3.3.1 de invloed van veel verschillende actoren - 83 3.3.2 schaalproblemen - 89 3.3.3 het dynamische en onzekere karakter van markten - 92 3.4 conclusie: regieproblemen voor de overheid - 96 3.4.1 kennis en informatie - 97 3.4.2 normering - 98 3.4.3 mogelijkheden tot sturing - 99 4 maatschappelijk ordenen als proces - 102 4.1 inleiding - 102 4.2 de substantiële strategie: drie normatievebenaderingen van maatschappelijkeordeningsvraagstukken - 103 4.2.1 de benadering vanuit de markt - 104 4.2.2 de benadering vanuit de overheid - 106 4.2.3 de benadering vanuit de samenleving - 107 4.3 beperkingen van de substantiële strategie - 108 4.4 ‘publiek belang’: een begrip dat inherent verbonden ismet discussie - 111 4.4.1 pluralisme van overwegingen - 111 4.4.2 ‘publiek’ in meervoud - 115 4.4.3 voorbij het doel-middelonderscheid - 116 4.5 een procesmatige visie op maatschappelijk ordenen - 118 4.5.1 pragmatisme - 118 4.5.2 ‘ordenen’ is een werkwoord - 120 4.5.3 ordenen vraagt organisatie van competenties - 123 4.6 conclusie - 130 5 verantwoordelijkheden en legitimiteit;de rollen van de overheid - 134 5.1 inleiding - 134 5.2 twee betekenissen van ‘politiek’ - 136 5.3 de ‘overkoepelende verantwoordelijkheid’ van de overheid - 138 5.4 ontwerpprincipes voor institutionele arrangementen - 141 5.5 government en governance - 146 5.6.1 brancheorganisaties en professionele verenigingen; pbo - 150 5.6.2 sectorstandaarden en keurmerken - 152 5.6.3 reputatiemechanisme - 152 5.6.4 mvo - 153 5.7 conclusie - 155 6 de opdracht voor de overheid; conclusies en aanbevelingen - 158 6.1 beperkingen voor de overheid - 158 6.1.1 informatie-, normerings- en sturingsproblemen in een complexe maatschappij - 159 6.1.2 valkuilen in de discussie - 162 6.1.3 een breder perspectief: maatschappelijk ordenen betreft eenproces - 165 6.2 de overkoepelende verantwoordelijkheid van de overheid: competenties en legitimiteit bevorderen - 166 6.2.1 gegeneraliseerd subsidiariteitsbeginsel - 168 6.3 aandachtspunten voor beleid - 170 6.4 palet van maatregelen - 173 6.4.1 de verantwoordelijkheid van ondernemingen - 174 6.4.2 stimuleren - 176 6.4.3 faciliteren - 176 6.4.4 optreden als wet- en regelgever - 178 6.5 slot - 181 literatuurlijst - 184 lijst van gesproken personen - 202

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (ed.)

Publieke zaken in de marktsamenleving

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken.
De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen.
De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
€ 30,99
+ Order this book