De regio als garderobe
Title
De regio als garderobe
Subtitle
Huishoudens, levensfasen en woonmilieus in de Nederlandse metropool
Price
€ 46,95
ISBN
9789463722339
Format
Paperback
Number of pages
196
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord 1 De regio als garderobe 1.1 Veranderend woonbeleid 1.2 Veranderende huishoudens en nieuwe woonmilieubehoeftes 1.3 De kernvragen 1.4 Dynamische stedelijke regio's 1.5 Theorie en praktijk 2 Veranderende huishoudens en regionale woonmilieudifferentiatie: theoretische inzichten 2.1 Huishoudens en woonmilieus 2.2 Huishoudkenmerken en woonmilieus Demografisch Sociaaleconomisch Cultureel-economisch 2.3 Structurele veranderingen in de context 2.4 De invloed van hoogconjunctuur en laagconjunctuur 2.5 Sociale menging en liberalisering van het woonbeleid 2.6 Conclusies 3 Data en methoden 3.1 Data 3.2 Methoden 3.3 Data en methoden hoofdstuk 8 4 Een geografie van de levensloop: demografische huishoudenstransities en woonmilieuoriëntaties 4.1 Inleiding 4.2 Veranderingen in de levensloop 4.3 Buurttypen 4.4 Startbuurten 4.5 Scharrelbuurten 4.6 Hokbuurten 4.7 Babybuurten 4.8 Opvoedbuurten 4.9 Opvangbuurten 4.10 Conclusies 5 Verdieping: de invloed van woningmarktcondities op demografische transities en verhuisgedrag van jongvolwassenen 5.1 Inleiding 5.2 Verhuismobiliteit voor en na de crisis 5.3 Verhuismobiliteit naar transities 5.4 Bestemmingen: koop en huur 5.5 Bestemmingen: woningprijzen 5.6 Bestemmingen: aankomstbuurten 5.7 Conclusies 6 Sociaaleconomische transities en woonmilieuoriëntaties 6.1 Inleiding 6.2 Theorie 6.3 Arbeidsmarktsituatie en verhuizingen 6.4 Geografie van de verhuizingen 6.5 Buurttypologieën Studentenbuurten Werkstartbuurten Stabiele werkbuurten Vluchtheuvelbuurten Pensioenbuurten 6.6 Conclusies 7 Verdieping: Sociaaleconomische transities: de regio in beweging 7.1 Inleiding 7.2 Literatuur 7.3 Buurten in beweging Studentenbuurten Werkstartbuurten Vluchtheuvelbuurten 7.4 Conclusies en discussie 8 Verdieping: Sociaaleconomische transities: ruimtelijke concentraties van categorieën arme huishoudens 8.1 Inleiding 8.2 Literatuuroverzicht 8.3 Armoedegroepen in de vier grote stedelijke metropolen 8.4 Ruimtelijke patronen 8.5 Conclusies en discussie 9 Transities in de bredere levensloop 9.1 Inleiding 9.2 Theorie 9.3 Data en methoden 9.4 Demografische en sociaaleconomische levensfasen Verhuismobiliteit Woonmilieuoriëntatie 9.5 Koppels en onderlinge taakverdeling 9.6 Opleidingsniveau Alleenstaanden Koppels 9.7 Conclusie en discussie 10 Conclusies, discussie en beleid 10.1 Inleiding 10.2 Bevindingen 10.3 Discussie en beleid Geraadpleegde literatuur Register Lijst met figuren en tabellen Over de auteurs
Also available as
eBook PDF - € 46,99

Reviews and Features

"De opgaven bij woningbouw, buurt en stadsontwikkeling zijn enorm. Wie daarbij op basis van zorgvuldige data-analyse afgewogen beleidskeuzen wil maken, mag dit boek niet missen." - Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek, Gemeente Amsterdam: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) "De regio als garderobe laat zien dat iedere buurt zijn functies heeft in de regio. Vitale functies wil je koesteren. Dit boek is daarom verplichte kost voordat je aan een buurt gaat sleutelen!" - Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie bij Vidomes, en voorzitter Corpovenista

De regio als garderobe

Huishoudens, levensfasen en woonmilieus in de Nederlandse metropool

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
*De regio als garderobe* presenteert een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. De basis daarvoor is een omvangrijk onderzoek over een periode van tien jaar. Daarin zijn voor drie miljoen huishoudens alle individuele huishoudtransities onderzocht en in verband gebracht met hun verhuisgedrag in de metropoolregio’s van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Hoe passen huishoudens hun woonsituatie aan op belangrijke veranderingen in de levensloop, zoals het krijgen van kinderen, een echtscheiding, of het verliezen van een baan? Naar wat voor buurten verhuizen zij? Individuele keuzes kunnen zorgen voor sterke ruimtelijke verschillen. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. In *De regio als garderobe* pleiten we voor meer individuele keuzevrijheid, maar dan binnen een context van betaalbare en leefbare woonmogelijkheden voor alle typen huishoudens. Per saldo zouden meer mensen hun woonwensen moeten kunnen realiseren. Verandering, verschil en dynamiek moeten niet als probleem bestempeld worden — zoals nu vaak gebeurt — maar moeten worden gekoesterd.
€ 46,95
+ Order this book
Authors

Sako Musterd

[Sako Musterd](https://www.uva.nl/profiel/m/u/s.musterd/s.musterd.html) (Prof. dr.) is hoogleraar stadsgeografie. Zijn onderzoek is vooral gericht op geografische en sociale ongelijkheid in steden. Hij publiceerde o.a. over de invloed van de buurt op het leven van individuen. Hij was/is lid van de managing, editorial en advisory boards van toonaangevende internationale tijdschriften op zijn terrein: Urban Affairs Review, International Journal of Urban and Regional Research, Housing Studies, Urban Studies, Urban Geography, en GéoCarrefour. Recent beoordeelde hij tal van onderzoeksaanvragen in beoordelingspanels van de European Research Council.

Rik Damhuis

[Rik Damhuis](https://www.uva.nl/en/profile/d/a/r.j.d.damhuis/r.j.d.damhuis.html) (MSc) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op de samenhang tussen stappen in de levensloop en stappen op de woningmarkt van jongvolwassenen in Nederland. Hij kijkt hierbij in het bijzonder naar de langjarige trajecten die deze opeenvolgende stappen vormen.

Cody Hochstenbach

[Cody Hochstenbach](https://www.uva.nl/profiel/h/o/c.hochstenbach/c.hochstenbach.html) (Dr.) is postdoctoraal onderzoeker. Naast zijn publicatieactiviteiten in verschillende wetenschappelijke tijdschriften neemt hij ruim deel in het publieke debat over wonen. Hij publiceert regelmatig in Nederlandse media zoals landelijke kranten (Volkskrant, Trouw), en online (Sociale Vraagstukken, StukRoodVlees). Hij is een veelgevraagd spreker over de thema's wonen, gentrificatie en ruimtelijke ongelijkheid.

Wouter van Gent

[Wouter van Gent](https://www.uva.nl/en/profile/g/e/w.p.c.vangent/w.p.c.vangent.html) (Dr.) is universitair docent. Zijn werk richt zich op stedelijk beleid, wonen en stedelijke dynamiek zoals sociale segregatie en gentrificatie, waarbij vragen rond politiek en sociale uitsluiting een centrale rol spelen. Hierover heeft hij meer dan 70 academische en professionele publicaties geschreven. Hij is redacteur voor het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Engelstalig peer-reviewed tijdschrift).