'Mijn vader had een Afro!'
Titel
'Mijn vader had een Afro!'
Subtitel
Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig
Prijs
€ 32,99
ISBN
9789052603919
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
216
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 22.5 cm
Categorie
Geschiedenis
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Mijn vader had een afro! - 2 1 Inlei ding 9 - 10 1.1. Marok kaanse migran ten 10 - 11 1.2. Kleed ge drag en inte gra tie 11 - 12 2 Het on der zoek naar in te gra tie 13 - 14 2.1. Het inte gra tie de bat 13 - 14 2.2. New-assimilation the ory 15 - 16 2.3. Iden ti fi ca ti o nele inte gra tie 17 - 18 3 Het on der zoek naar kleed ge drag 21 - 22 3.1. Van fol klore tot sub cul tuur: kle ding en iden ti teit 22 - 23 3.2. ‚–you wear what you are™: kle ding en etni ci teit 24 - 25 3.3. ‚–for meat and a new dress™: kle ding en migran ten 26 - 27 3.4. Hoofd doek jes en trend set ters: kle ding en Marok kaanse migran ten 38 - 39 4 Ma rok kaanse mi gran ten in woord en beeld 40 - 41 4.1. Marok kaanse migran ten aan het woord 40 - 41 4.2. Marok kaanse migran ten in beeld43 47 - 48 4.3. De Marok kaanse casus in woord en beeld 52 - 53 5 Ver trek en aank omst: de ja ren 60 en 70 ‚Een trui, twee broe ken en een ex tra jas™ 54 - 55 5.1. Van jas je-dasje tot hip pie haar: de eer ste gene ra tie in beeld 54 - 55 5.2. ‚Als je jong bent, denk je niet verd er™: de eer ste gene ra tie aan het woord 55 - 56 5.3. ‚Kraai noch duif™: de eer ste gene ra tie nu 72 - 73 5.4. Fac to ren en stra te gieën in het kleed ge drag 76 - 77 6 Ves ti ging en ge zins vor ming: de ja ren 80 en 90 ‚Je eet wat jij wilt, je draagt wat een an der wil™ 78 - 79 6.1. Van krul len bol tot hoofd doek: ouders en kin de ren in beeld 79 - 80 6.2. ‚Djel la ba™s en lan ge jas sen™: vrou wen en kin de ren aan het woord 80 - 81 6.3. ‚Altijd weer die dis cus sies™: ouders en kin de ren aan het woord 96 - 97 6.4. ‚Mijn moe der droeg rok jes!™: kin de ren over hun ouders 107 - 108 6.5. Fac to ren en stra te gieën in het kleedgedrag 110 - 111 7 Aan pas sing en ont wij king: de ja ren 00 ‚Een hoofd doek èn skinny jeans™ 112 - 113 7.1. Van djel laba tot Nike-pet: twee gene ra ties in beeld 112 - 113 7.2. ‚Niets moet, alles mag™: de tweede gene ra tie aan het woord 117 - 118 7.3. ‚Kei harde con cur ren tie™: klan ten en onder ne mers over de bruids bran che 134 - 135 7.4. ‚Het zijn wel hun wor tels™: ouders over hun kin de ren 143 - 144 7.5. Fac to ren en stra te gieën in het kleedgedrag 145 - 146 8 Con clu sie 147 - 148 8.1. ‚Mijn vader had een Afro!™: de his to ri sche ont wik ke ling van het kleed ge drag 148 - 149 8.2 ‚Mijn vader had een Afro!™: de the o re ti sche impli ca ties 152 - 153 No ten 156 - 157 Ver kla rende woor den lijst Ma rok kaanse kle ding 188 - 189 Bij lage 1 Bi og ra fieën res pon den ten 191 - 192 Bij lage 2 Toe lich ting kle dings tra te gieën res pon den ten 203 - 204 Li te ra tuur 206 - 207 Voorwoord - 6 Inhoud - 8 1 Inleiding - 10 2 Het onderzoek naar integratie - 14 3 Het onderzoek naar kleedgedrag - 22 4 Marokkaanse migranten in woord en beeld - 41 5 Vertrek en aankomst: de jaren 60 en 70‘ Een trui, twee broeken en een extra jas’ - 55 6 Vestiging en gezinsvorming: de jaren80 en 90‘Je eet wat jij wilt, je draagt wat een ander wil’ - 79 7 Aanpassing en ontwijking: de jaren 00‘Een hoofddoek èn skinny jeans’ - 113 8 Conclusie - 148 Noten - 157 Verklarende woordenlijst Marokkaanse kleding - 189 Bijlage 1 Biografieën respondenten - 192 Bijlage 2 Toelichting kledingstrategieën respondenten - 204 Literatuur - 207

Aniek Smit

'Mijn vader had een Afro!'

Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig

‘Ik heb wel eens oude foto’s van mijn ouders gezien. Mijn moeder droeg toen rokjes! En mijn vader had een Afro! Ik zei tegen hem, hoe durfde je? Maar dat was toen echt mode.’
Marokkaanse jongeren kunnen zich verbazen over de vrije manier waarop hun ouders in de jaren zestig en zeventig gekleed gingen. Zelf houden zij zich zeer bewust met hun kleding bezig en hechten in sommige gevallen aan religieuze voorschriften. De vraag is: verschilt de manier waarop zij zich kleden wezenlijk van die van hun ouders?
Aan de hand van foto’s en interviews met leden van verschillende generaties, schetst deze studie een beeld van de manier waarop Marokkaanse migranten in Nederland met kleding omgingen tussen 1965 en 2010. Dat kleedgedrag blijkt veel te zeggen over hun integratie, de manier waarop zij zich identificeren en hun maatschappelijke positie. De context waarin zij bepaalde kleding dragen speelt een belangrijke rol, maar ook sekserollen, leeftijd, herkomstgebied en een veranderend modeaanbod.
De veelbesproken kleding van moslimmigranten wordt in een historisch kader geplaatst, waardoor overeenkomsten met andere migrantengroepen aan het licht komen. Joodse migranten in negentiende-eeuws Amerika worstelden ook met de kledingvoorschriften van hun geloof en Pakistani in Groot-Brittannië richtten tal van etnische kledingzaken op, om te kunnen voorzien in de vraag naar traditionele kleding.
Aniek Smit laat zien dat er ten onrechte problemen worden gemaakt over de manier waarop Marokkanen in Nederland zich kleden. In de praktijk verschilt dat namelijk sterk - afhankelijk van tijd en plaats. De keuze voor een hoofddoek blijkt niet altijd een religieus statement te zijn. Of zoals een oudere Marokkaanse man, terugkijkend op zijn kledingstijl in de jaren zestig zei: ‘Als je jong bent, denk je niet verder.’
Auteur

Aniek Smit

Aniek Smit is als promovendus verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zij voerde dit onderzoek uit als onderdeel van haar studie Sociale Geschiedenis. Haar scriptie werd bekroond met de Cordaid-Multatuli Onderzoeksprijs 2010 en was genomineerd voor de Volkskrant-IISG Scriptieprijs Geschiedenis 2010.