Amsterdam University Press
Sociologie

Sociologie

Sociologie is een academisch tijdschrift waarin artikelen verschijnen over actuele maatschappelijke vraagstukken. Het tijdschrift is overtuigd van het belang en de toegevoegde waarde van een platform voor de verspreiding van recent sociologisch onderzoek in de Nederlandse taal.

Sociologie publiceert drie nummers per jaar, waaronder een jaarlijks themanummer waarin een breed scala aan specialisten op uitnodiging van de redactie over een belangrijk sociologisch thema schrijven. Sinds begin 2016 is Sociologie het eerste Nederlandse sociologieblad dat geheel beschikbaar is in Gold Open Access. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.

Aims and scope

Sociologie publiceert artikelen met zowel een theoretische als een empirische focus, die gebaseerd kunnen zijn op kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De artikelen zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Alle onderzoeksartikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Naast onderzoeksartikelen, publiceert Sociologie ook essays, boekbesprekingen, oraties, en wil het een platform zijn voor debat over de rol van sociologie in de Nederlandse samenleving.

Titel
Sociologie
Frequentie

Een jaargang van Sociologie bestaat uit drie nummers, waarvan de laatste een dubbeldik themanummer is.

ISSN

1574-3314

eISSN

1875-7138

Open Access

Sociologie is een open-accesstijdschrift. Bijdragen worden gepubliceerd onder de Creative Commons-licentie CC BY-NC-ND. Dit betekent dat de bijdrage voor iedereen toegankelijk is en in de originele vorm vrijelijk mag worden verspreid, maar dat commercieel gebruik en het opnemen in afgeleide werken niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Het auteursrecht van een gepubliceerde bijdrage ligt volledig bij de auteur(s).

Open Access information
Redactie

Gwen van Eijk, Erasmus Universiteit Rotterdam
Barbara van der Ent, Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaron Harambam, Erasmus Universiteit Rotterdam
Joram Pach, Universiteit Utrecht
Rogier van Reekum, Erasmus Universiteit Rotterdam
Tim Reeskens, Tilburg University
Femke Roosma (Tilburg Universiteit)
Julian Schaap (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mandy de Wilde (Wageningen Universiteit)

Redactiesecretariaat

Contact en indienen manuscripten: Vragen aan de redactie kunt u per mail voorleggen aan de redactiesecretaris, dhr Joram Pach: sociologie@aup.nl. Manuscripten kunt u sturen naar sociologie@jorampach.nl.

Gelieve boeken ter bespreking toe te zenden aan de boekenredacteur, dhr Rogier van Reekum:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
t.a.v. Rogier van Reekum
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Redactieraad

Stef Aupers, Katholieke Universiteit Leuven
Samira van Bohemen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Christian Bröer, Universiteit van Amsterdam
Jan-Willem Duyvendak, Universiteit van Amsterdam
Godfried Engbersen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Ingrid Geesink, Rathenau Instituut
Johan Goudsblom, Universiteit van Amsterdam
Marjolein ’t Hart, Huygens Instituut
Bart van Heerikhuizen, Universiteit van Amsterdam
Johan Heilbron, Erasmus Universiteit Rotterdam
Sylvia Holla, Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Dick Houtman, Katholieke Universiteit Leuven
Willem de Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam
Giselinde Kuipers, Universiteit van Amsterdam
Mirko Noordegraaf, Universiteit Utrecht
Alex van Venrooij, Universiteit van Amsterdam
Don Weenink, Universiteit van Amsterdam
Justus Uitermark, Universiteit van Amsterdam
Olav Velthuis, Universiteit van Amsterdam
Nico Wilterdink, Universiteit van Amsterdam

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

This journal follows the best practices in the ethics of scholarly publishing stated in the COPE's (Committee on Publication Ethics) Code of Conduct and Guidelines for all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.

Peer-reviewproces

Sociologie publiceert verschillende soorten bijdragen (onderzoeksartikelen, essays, debatten, oraties, besprekingsartikelen en boekbesprekingen - zie hier een overzicht van typen bijdragen. Een bijdrage komt voor publicatie in aanmerking wanneer deze:

  • Voldoet aan een hoge wetenschappelijke standaard;
  • origineel is;
  • past binnen het profiel van het tijdschrift;
  • nog niet eerder in het Nederlands is gepubliceerd;
  • niet bij een ander Nederlandstalig tijdschrift in behandeling is.

De redactie behoudt zich het recht voor ingediende manuscripten die niet aan deze eisen voldoen niet in behandeling te nemen.

  • Bijdragen dienen Nederlandstalig te zijn. Wel is het toegestaan om manuscripten in het Engels in te dienen. Wanneer wordt besloten tot publicatie dient de auteur te zorgen voor een vertaling.
  • Bijdragen dienen altijd vergezeld te gaan van een Nederlandse en Engelse titel en auteursinformatie.
  • Bij onderzoeksartikelen dienen daarnaast een Engels abstract en trefwoorden te worden meegestuurd. (Klik hier voor meer informatie de richtlijnen voor auteurs.)

Onderzoeksartikelen worden voorgelegd aan twee externe referenten. Op basis van hun advies besluit de redactie over publicatie. Bij andere bijdragen vindt de beoordeling plaats binnen de redactie, zonder externe review. (Zie hier voor een uitgebreidere beschrijving van de beoordelingsprocedure.)

Na de bespreking in de redactie ontvangt de auteur een reactie van de redactie met het besluit en toelichting daarop. De redactie streeft er naar dit bericht binnen drie maanden na indiening te sturen.

Wanneer wordt besloten tot plaatsing, al dan niet na aanpassingen, dient de definitieve versie binnen een maand te worden ingediend. Deze tekst dient te voldoen aan de in de richtlijnen voor auteurs vermelde stijlvoorschriften. Vervolgens ontvangt de auteur ter controle de drukproef. Binnen een week kunnen correcties worden doorgegeven van fouten die zijn ontstaan als gevolg van de opmaak. Andere tekstaanpassingen zijn dan niet meer mogelijk.

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.

Abonnementen

Papier (2020):

Instituten €253,04 per jaar (excl. btw)
Particulieren €93,60 per jaar (incl. btw)
Studenten €70,50 per jaar (incl. btw)
Eén papieren nummer: €32,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.