Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

Amsterdam University Press
www.aup.nl

1. Definities

• Amsterdam University Press B.V.: Gevestigd Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33241435, heeft BTW-nummer NL8014.24.276.B.01.
• Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Uitgever een Overeenkomst aangaat tot het leveren van Producten en/of Diensten.
• Consument: Een Afnemer die een natuurlijke persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
• Diensten: Door Uitgever te verrichten Diensten, welke Diensten nader zijn bepaald en schriftelijk vastgelegd.
• Digitale producten: Product dat bestaat uit een digitaal platform of digitale inhoud, al dan niet aangeboden als internettoepassing of als fysieke drager.
• Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de geldende wet- en regelgeving af te zien van de Overeenkomst op afstand.
• Overeenkomst: Het gezamenlijke besluit van Uitgever en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding waarbij Uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, bepaalde Producten en/of Diensten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling en/of prestatie.
• Overeenkomst op afstand: Bestelling via de webshop van Uitgever of ander systeem. E.e.a. conform artikel 6:230g BW.
• Partijen: Uitgever en Afnemer gezamenlijk.
• Producten: Alle door of namens Uitgever ontwikkelde producten waaronder boeken, digitale uitgaven, licenties en alle overige materialen uitgegeven onder de naam van Uitgever en of andere merken van Uitgever.
• Uitgever: Amsterdam University Press
• Voorwaarden: Deze algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden.
• Wet op de Vaste Boekenprijs: Een wet die tot doel heeft een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken te bevorderen.

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke offerte van Uitgever en op elke Overeenkomst die Uitgever aangaat met Afnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming hebben bereikt omtrent afwijkingen op delen van deze Voorwaarden.
b. Een ingevolge lid a. van dit artikel overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het aanbod, de offerte of de Overeenkomst waarbij de afwijking is gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de Algemene (inkoop) Voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen.
d. De levering van Producten en/of Diensten, voor zover vallend onder definitie hiervan, geschieden onder toepassing van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de hierop betrekking hebbende Algemene Maatregel van Bestuur. Wijzigingen in de Wet op de Vaste Boekenprijs en Algemene Maatregel van Bestuur zullen door Partijen worden gevolgd. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de handhaving van de Wet. https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs
e. Uitgaven die vallen onder de werking van de Wet op de Vaste Boekenprijs worden door Uitgever bekend gemaakt bij het Commissariaat voor de Media.

3. De Overeenkomst

a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. Indien de Overeenkomst via digitale weg tot stand komt, treft Uitgever passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Uitgever voor een veilige web-omgeving. Indien Afnemer elektronisch kan betalen, zal Uitgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
c. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Uitgever het tegoed van Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, terugbetalen.

4. Prijzen en prijsverhoging

a. Alle prijzen zijn exclusief verzend-, administratie- en transportkosten en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij het aanbod anders vermeldt. Eventueel door Uitgever aan Afnemer te verstrekken kortingen worden berekend over de prijs exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals verzend-, administratie- en transportkosten.
b. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW percentages.
c. Uitgever houdt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijs voor Producten en/of Diensten wegens onvoorziene omstandigheden dan wel jaarlijks te verhogen.
d. Bij een Overeenkomst tussen Uitgever en Consument heeft de Consument in het geval van prijsverhoging als bedoeld bij artikel 2c. het recht deze Overeenkomst binnen één maand na prijswijziging te ontbinden wanneer de prijswijziging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
e. In het geval van een prijsverhoging als bedoeld in artikel 2c. heeft een Afnemer, niet zijnde een Consument, geen recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging in het betreffende jaar meer dan 5% bedraagt.

5. Bestellingen

a. Een geplaatste bestelling impliceert nimmer het recht op levering zolang de bestelling niet uitdrukkelijk door Uitgever is aanvaard.
b. Uitgever behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel per levering een kredietlimiet te stellen. Uitgever behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor niet tot levering over te gaan in geval van overschrijding van een gesteld kredietlimiet en/of als Afnemer in surseance of betalingsproblemen verkeert.

6. Leveren en leveringstermijnen

a. Uitgever zal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
b. Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Producten en/of Diensten, indien het Product althans voorradig is en aanvang van de Diensten mogelijk is.
c. Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
d. Uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
e. Indien het Digitale product wordt geleverd door verzending is Afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan aan de hand van de daarbij verstrekte instructies. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan Afnemer het Digitale product gebruikt.

7. Leveringscondities en transport

a. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer bij bestelling aan Uitgever kenbaar heeft gemaakt.
b. Bij verzending dan wel transport van Producten door Uitgever is Uitgever gerechtigd de kosten hiervan, vermeerderd met eventuele administratiekosten bij Afnemer in rekening te brengen.
c. In geval van lid b. is de verzending dan wel het transport voor risico van Uitgever.
d. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Uitgever tot het moment van bezorging aan Afnemer of een vooraf aangewezen en aan Uitgever bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
e. Indien Afnemer zelf zorg draagt voor het transport van Producten doordat Afnemer deze zelf afhaalt dan wel doet afhalen bij een producent of magazijn van Uitgever, is het transport voor rekening en risico van Afnemer.

8. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde goederen en nog te leveren goederen blijven volledig eigendom van Uitgever totdat alle vorderingen die Uitgever op Afnemer heeft en verkrijgt volledig zijn voldaan. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Uitgever te bewaren.
b. Alle door Uitgever geleverde goederen worden vermoed eigendom van Uitgever te zijn, ondanks dat deze mogelijk in de macht van Afnemer zijn.
c. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende Producten en/of Diensten te verpanden noch op nog andere wijze te bezwaren.
d. Indien derden beslag (willen doen) leggen dan wel andere rechten willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en/of Diensten is Afnemer verplicht Uitgever daarvan direct op de hoogte te stellen.
e. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en/of Diensten te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s (waaronder aansprakelijkheid, brand, storm, inbraak en waterschade) en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Uitgever ter inzage te geven. In geval van schade komt de uitkering met betrekking tot de Producten en/of Diensten van een verzekeraar ten volle toe aan Uitgever.
f. Door Uitgever geleverde Producten en/of Diensten, die ingevolge dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
g. Voor het geval dat Uitgever zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en niet- herroepbare toestemming aan Uitgever of door deze aan te wijze derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uitgever zich bevinden en die Producten en/of Diensten mede terug te nemen.

9. Facturatie en betalingstermijn

a. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur op de door Uitgever aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
b. In geval van overschrijding van de in lid a. genoemde betalingstermijn is Afnemer per direct en zonder ingebrekestelling in verzuim. Uitgever is alsdan gerechtigd, naast de kredietrente, de geldende wettelijke rente bij Afnemer in rekening te brengen. Dit laat onverlet het recht van Uitgever om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is Afnemer vanaf de datum van verzuim aan Uitgever zowel de wettelijke rente, gerechtelijke incassokosten als de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd.
c. Afnemer is niet bevoegd om de betaling van een bedrag een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, de betaling te verrekenen of op te schorten zonder schriftelijke toestemming van Uitgever.

10. Retouren en ontbinding

a. Het retourneren van Producten en/of Diensten door Afnemer aan Uitgever is uitgesloten.
b. Indien Uitgever aan Afnemer in afwijking van lid a. toestemming verleent tot het retourneren van Producten en/of Diensten, komen de kosten hiervan voor rekening van Afnemer.
c. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien de te retourneren Producten volledig en onbeschadigd zijn en in de originele en gesloten verpakking zitten.
d. In afwijking van lid a. kan een Consument een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot de aankoop van Producten gedurende de bedenktijd van maximaal veertien (14) dagen ontbinden. Dit geldt niet voor maatwerkproducten. Als de Consument gebruik maakt van dit Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk aan Uitgever. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en het Product slechts uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument mag het Product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
e. De in lid d. genoemde bedenktijd gaat in:
i. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of;
ii. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Uitgever mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling met verschillende levertijden weigeren;
iii. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
iv. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
f. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid d. bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug of overhandigt hij dit aan Uitgever. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
g. De Consument heeft geen recht van ontbinding als bedoeld in lid d. bij:
i. de levering van Digitale Producten die niet op een materiële drager zijn geleverd;
ii. volgens specificaties van Consument vervaardigde Producten (maatwerk);
iii. computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
iv. dienstenovereenkomsten, na gedeeltelijke of volledige uitvoering van de dienst.
h. Uitgever heeft het recht om aanvullende voorwaarden aan de retournering te stellen.

11. Reclames

a. Retourneren van misdrukken en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien Afnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product hiervan melding maakt bij Uitgever teneinde een retourakkoord te verkrijgen.
b. In het geval van lid a. is Afnemer niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, behoudens voor zover de opschorting ziet op het deel van de factuur dat betrekking heeft op de misdrukken en/of beschadigde Producten.
c. Klachten over de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgever via de contactgegevens die bovenaan deze voorwaarden zijn opgenomen.
d. Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles zal in het werk worden gesteld om een bevredigende oplossing te vinden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Uitgever geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
e. Afnemer dient Uitgever in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12. Abonnementen en tijdschriften

a. Een particulier of studentenabonnement wordt aangegaan voor minimaal één jaar, met stilzwijgende verlenging na het eerste jaar. Opzegging is mogelijk uiterlijk één maand voor het eind van het eerste jaar. Na het eerste jaar is het maandelijks opzegbaar; de opzegging gaat in per het einde van de daarop volgende kalendermaand.Alleen bij tijdschriften die minder dan één keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden.
b. Een instellings- of schoolabonnement wordt aangegaan voor minimaal één jaar, telkens met stilzwijgende verlenging van één jaar. Opzegging is mogelijk uiterlijk één maand voor het eind van de lopende abonnementsperiode.
c. Er is uitsluitend sprake van een particulier- of studentenabonnement indien het tijdschrift wordt betaald door Consument en wordt bezorgd op een privé-adres.
d. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per post aan de afdeling Klantenservice, dan wel door een e-mail te sturen naar abonnementen@aup.nl

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Uitgever is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer of derden geleden of te lijden schade, samenhangend met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst dan wel daarmee in gebreke blijven, behoudens in het geval van artikel 11.a.
b. Voorts is Uitgever nimmer aansprakelijk voor schade die Afnemer of een derde stelt te lijden dan wel te hebben geleden als gevolg van de omstandigheid dat een door Uitgever uitgegeven Product, zoals later wordt vastgesteld door Uitgever dan wel door een daartoe bevoegde instantie, bij de verschijning ten onrechte (niet) als uitgave in de zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs is aangemerkt.
c. Indien en voor zover op Uitgever (contractueel dan wel wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het Product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval er sprake is van een Digitaal Product is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs van het Digitaal Product berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van twaalf (12) maanden.
d. Uitgever is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) het Product lijdt.
e. Uitgever zal geen beroep doen op aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in dit artikel indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgever.
f. De aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, ontstaat slechts indien Afnemer Uitgever onverwijld in kennis stelt ter zuivering van de tekortkoming en Uitgever ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten.

14. Overmacht

a. Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Duurt de overmachtssituatie langer dan drie maanden, dan hebben zowel Uitgever als Afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
c. Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
d. Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Uitgever geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Uitgever niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Onder van buiten komende oorzaken wordt eveneens begrepen: overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluiting of andere problemen bij de productie door Uitgever, of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde productie, warehousing of transport. Uitgever zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.
e. Voor zover Uitgever ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen is Uitgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

15. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

a. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van kennis en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde Producten en/of Diensten, komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever.
b. Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van Uitgever als bedoeld in lid a.) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Afnemer geleverde content en/of Product en/of resultaat van de door Uitgever geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
c. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten zoals bedoeld in lid a. tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in lid a. bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.
e. Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan Afnemer in het kader van geleverde Diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid a. of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

16. Persoonsgegevens

a. Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van Afnemer en/of tot zijn organisatie behorende personen door Uitgever worden gebruikt om Afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
b. Uitgever kan, indien levering van Producten en/of Diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen opleggen in verband met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens. Afnemer zal deze richtlijnen stipt naleven.
c. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Afnemer verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door Uitgever ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de ter beschikking stelling door Uitgever aan Afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling.
d. Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.
e. Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden jegens Uitgever welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaalde in het artikel.
f. Op het verwerken van persoonsgegevens door Uitgever is de privacy policy van toepassing welke is opgenomen aan het eind van deze Algemene Leverings- en Inkoopvoorwaarden.

17. Geschillen en toepasselijk recht

a. Op deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden alsmede alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen tussen Partijen, voortvloeiend of verband houdende met deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden dan wel onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten kunnen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam. Partijen zullen echter in alle gevallen trachten een minnelijke oplossing voor het geschil te bereiken teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen.

18. Wijziging van de voorwaarden

a. Uitgever behoudt zich het recht voor deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.
b. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan Afnemer.
c. De gewijzigde dan wel aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1. zijn tevens van toepassing op reeds bestande Overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan Afnemer.

19. Overige bepalingen

a. Uitgever is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, mits Uitgever hiervan schriftelijk mededeling doet aan Afnemer en onder het beding dat de verkrijgende Partij ten aanzien van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Uitgever treedt. Ingeval Afnemer tevens Consument is, heeft deze de bevoegdheid in dat geval de Overeenkomst te ontbinden.
b. Indien enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en/of van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. Vernietiging van een bepaling bij een rechterlijke uitspraak laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
c. Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijfnummer van Uitgever.
d. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst (en/of specifieke leveringsvoorwaarden) gaat het bepaalde in de Overeenkomst (en/of specifieke leveringsvoorwaarden) voor.