Yi-Wen Wang

Dr Yi-Wen Wang is Associate Professor in Urban Planning and Design, Department of Urban Planning & Design, at Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, People’s Republic of China.

Boeken