Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw
Titel
Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw
Subtitel
De casus Rienck Hemmema te Hitzum
Prijs
€ 24,95
ISBN
9789463727785
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
256
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 1.6 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Woord vooraf
Inleiding

1 Adel en hoofdelingen in middeleeuws Friesland
2 De families en het startkapitaal van Rienck Hemmema en Ath Roorda
3 Het hoofdelingsgoed in Hitzum: samenhang, landschap, kerk, stins en vrijleen
4 Boerderij, bedrijfsresultaten en de moderniteit van Rienck als boer
5 Beheer, waarde en de exploitatie van boerderijen door adel en eigenerfden in Franekeradeel en Hennaarderadeel
6 Adellijke vermogens in Friesland in de tweede helft van de vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw
7 Rienck Hemmema als edelman: studie, status en levenswijze
Epiloog

Bijlagen
Bijlage 1. Testament van Riencks vader Hette Hemmema, 30 september 1572
Bijlage 2. Notitie over de toedeling van de goederen van Hette Hemmema aan diens erfgenamen
Bijlage 3. Testament van Riencks broer Douwe Hemmema, 3 februari 1574
Bijlage 4. Inventaris van stukken uit de nalatenschap van Sicke Gratinga, in het bezit van diens weduwe, verblijvende te Kampen, van 12 februari 1539
Bijlage 5. De edelen van Friesland, 1504/1513, gerangschikt naar hun belastingopgave voor de 21ste penning
Bijlage 6. Gegevens over de materiële inbreng van beide partners uit akten van huwelijkse voorwaarden uit Friesland, 1452-1556

Bronnen en literatuur
Over de auteurs
Register van plaats- en persoonsnamen

Recensies en Artikelen

'Het boek geeft een nieuwe en betere kijk op de Friese boerderij aan het eind van de Middeleeuwen.'
– Wiebe Hoekstra, Nieuwsbrief Boerderijenstichting Fryslan

Gilles de Langen, Hans Mol

Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw

De casus Rienck Hemmema te Hitzum

De Friese adel van de late middeleeuwen opereerde in een niet-feodaal gebied dat lange tijd geen landsheer kende. Hadden de leden, hoofdelingen genaamd, zich uit de boerenstand omhooggewerkt of vormden ze vanouds een gesloten stand? Hoe zat het met hun vermogen? Dit boek zoomt in op Rienck Hemmema en zijn vrouw Ath Roorda. Zij exploiteerden in de jaren 1569-1573 een boerderij in Hitzum onder Franeker.

Uit Riencks Rekenboeck blijkt dat hij geen eigenerfde boer was, maar een edelman met een royale levensstijl en meer inkomsten dan uit die ene boerderij. Een ruimtelijke reconstructie van zijn bezit en dat van zijn voorgeslacht toont hoe agrarisch kapitaal per generatie werd gevormd en overgedragen. Dit beeld wordt getoetst aan een Quote 200 uit 1513 en huwelijksakten uit 1450-1550. Een belangrijke conclusie is dat de Friese adel getalsmatig omvangrijk was, met veel families die leefden van twee of drie boerderijen. De figuur van de edelman-boer kwam dus vaak voor.
Auteurs

Gilles de Langen

Gilles de Langen (1959) is provinciaal archeoloog van de provincie Friesland, onderzoeker middeleeuwse archeologie aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hans Mol

Hans Mol (1954) is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy, (emeritus) bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en als medewerker van het Humanities Cluster van de KNAW bezig met de ontwikkeling van een historisch GIS voor de Noordelijke Nederlanden op basis van het oudste kadaster.