Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw
Title
Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw
Subtitle
De casus Rienck Hemmema te Hitzum
Price
€ 24,95
ISBN
9789463727785
Format
Paperback
Number of pages
256
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.6 cm
Also available as
eBook PDF - € 0,00

Gilles de Langen, Hans Mol

Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw

De casus Rienck Hemmema te Hitzum

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Friese adel van de late middeleeuwen opereerde in een niet-feodaal gebied dat lange tijd geen landsheer kende. Hadden de leden, hoofdelingen genaamd, zich uit de boerenstand omhooggewerkt of vormden ze vanouds een gesloten stand? Hoe zat het met hun vermogen? Dit boek zoomt in op Rienck Hemmema en zijn vrouw Ath Roorda. Zij exploiteerden in de jaren 1569-1573 een boerderij in Hitzum onder Franeker.
Uit Riencks Rekenboeck blijkt dat hij geen eigenerfde boer was, maar een edelman met een royale levensstijl en meer inkomsten dan uit die ene boerderij. Een ruimtelijke reconstructie van zijn bezit en dat van zijn voorgeslacht toont hoe agrarisch kapitaal per generatie werd gevormd en overgedragen. Dit beeld wordt getoetst aan een Quote 200 uit 1513 en huwelijksakten uit 1450-1550. Een belangrijke conclusie is dat de Friese adel getalsmatig omvangrijk was, met veel families die leefden van twee of drie boerderijen. De figuur van de edelman-boer kwam dus vaak voor.
Authors

Gilles de Langen

Gilles de Langen (1959) is provinciaal archeoloog van de provincie Friesland, onderzoeker middeleeuwse archeologie aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hans Mol

Hans (or Johannes A.) Mol, 1954, studied history and historical geography at the Vrije Universiteit Amsterdam. He obtained his doctorate there in 1991 with a thesis on the Frisian houses of the Teutonic Order. Since 1986 he has been working at the Fryske Akademy in Leeuwarden as a researcher in medieval history. Furthermore, he was affiliated with Leiden University as extraordinarius professor of history of the Frisian lands in the Middle Ages (2003-2020). He publishes about church and society, the military orders, warfare and the history of settlements and reclamations. He is also involved in the development of a historical GIS for the Northern Netherlands, based on the Napoleonic cadastre 1811-1832.