Het minderhedenbeleid voorbij
Title
Het minderhedenbeleid voorbij
Subtitle
Motieven en gevolgen
Price
€ 21,99
ISBN
9789048517190
Format
eBook PDF
Number of pages
240
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Het minderhedenbeleid voorbij Motieven en gevolgen - 4 inhoud - 6 een woord vooraf - 8 van specifiek naar generiek: het integratiebeleid afbouwen of verbouwen? Een inleiding - 12 i Een theoretische beschouwing - 26 ambiguïteit in het integratiebeleid Eenduidige politieke taal en meervoudigheid van beleid - 28 multiculturele samenleving in onzekere tijden Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme - 42 categoraal versus algemeen=of complementair? Over de praktijk van een hardnekkige misvatting - 60 migrantenvrouwen in de slachtofferrol Integratiebeleid na 1945 en het terugslageffect - 70 ii Een beeld van diverse sectoren - 90 allochtone leerlingen en onderwijsachterstand De ontwikkeling van specifiek naar generiek beleid - 92 arbeidsmarkt: evenredigheid, diversiteit en gelijke behandeling Een analytisch kader, een terugblik en een vooruitblik - 116 de (on)zin van apart jeugdbeleid voor migranten Met alle partners naar een effectieve algemene aanpak - 140 geestelijke gezondheidszorg —tweedeling niet zinvol Doelgroepenbeleid op basis van gecombineerde risicofactoren - 156 veiligheid en integratie: is er wel een trendbreuk?Terugblik op 20 jaar Antillianen- en Marokkanengemeenten - 174 iii Een kijk op gemeenten - 188 het lokale integratiebeleid onder de loep Een ‘zachte breuk’ en gemeenten die het rijk voorgingen - 190 rotterdam — de stad, het bestuur en de burgers Van allochtonenbeleid naar inzet op burgerschap - 206 iv Een blik over de grens - 220 groot gelijk: mainstreaming made in belgium Gelijkheid van kansen voor alle bevolkingsgroepen - 222 redactieleden en auteurs - 236
Also available as
Paperback - € 43,99

Het minderhedenbeleid voorbij

Motieven en gevolgen

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In Het minderhedenbeleid voorbij stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Het minderhedenbeleid voorbij en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.
Editors

Laura Coello-Eertink

Laura Coello is de eigenaar van Inclusive Works, een bedrijf dat advies, projecten, onderzoek en evaluaties verricht op het gebied van anti-discriminatie, diversiteit, gelijkheid en de participatie en integratie van minderheden.

Jaco Dagevos

Jaco Dagevos is verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Chris Huinder

Chris Huinder is bestuurssecretaris en hoofd Strategie, Onderzoek en Communicatie bij Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Joanne van der Leun

Joanne van der Leun is Professor of Criminology at the Institute for Criminal Law and Criminology, Leiden University. She studied Social Sciences in Utrecht and she received her PhD in Sociology at Erasmus University. Her research interests lie in issues of irregular migration, migration policies, informal economic and criminal activities in the urban environment.

Arend Odé

Arend Odé is als onderzoeksmanager werkzaam bij Regioplan te Amsterdam en part time verbonden aan de Sociaal-Ecomomische Raad (SER) .