Politicologie en de veranderende politiek
Title
Politicologie en de veranderende politiek
Price
€ 29,99
ISBN
9789462984486
Format
Paperback
Number of pages
244
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
eBook PDF - € 27,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Deel A: Algemene politicologische thema's

Voorwoord Hoofdstuk 1 Politiek en macht (Wouter van der Brug, Eelke Heemskerk) Hoofdstuk 2 Sociale en Politieke ongelijkheid ( Marcel Maussen en Armen Hakverdian) Hoofdstuk 3 Naties, nationalisme en natiestaat (Luuc Brans, Theresa Kuhn en Tom van der Meer) Hoofdstuk 4 De verzorgingsstaat onder druk (Franca van Hooren) Hoofdstuk 5 De Nederlandse consensusdemocratie: achtergrond en toekomst (Philip van Praag)

Deel B: Actoren in de politiek Hoofdstuk 6 Burgers en politiek: Politieke participatie en politiek vertrouwen (Tom van der Meer) Hoofdstuk 7 Verkiezingen, scheidslijnen en kiesgedrag; van stabiliteit naar volatiliteit (Wouter van der Brug, Philip van Praag & Cees van der Eijk) Hoofdstuk 8 Politieke partijen en hun functie (Gijs Schumacher) Hoofdstuk 9 Belangengroepen en sociale bewegingen (Joost Berkhout en Marcel Hanegraaff) Hoofdstuk 10 Politiek en media (Philip van Praag)

Philip van Praag (ed.)

Politicologie en de veranderende politiek

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Deze inleiding in de politieke wetenschap geeft een goede basis om de ingrijpende veranderingen in de politiek in en buiten Nederland te doorgronden. Nieuwe stromingen, bewegingen en ideeën spelen een steeds belangrijkere rol, traditionele machtsposities brokkelen af, nieuwe machten komen op. Soms kunnen we veranderingen begrijpen met bestaande inzichten en theorieën, maar soms dienen we onze theorieën aan te passen in het licht van de nieuwste ontwikkelingen.

Een belangrijk kenmerk van deze inleidende bundel is dat het vanuit een sterk vergelijkend en soms ook historisch karakter naar politieke ontwikkelingen kijkt. Deze aanpak vindt zijn rechtvaardiging in het gezegde dat wie slechts één land kent géén land kent. De achterliggende gedachte is dat men veranderingen in een land pas kan plaatsen en interpreteren als ze vergeleken worden met vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen. Veel hoofdstukken in deze bundel hebben de ontwikkelingen in Nederland als vertrekpunt om veranderingen te beschouwen en te analyseren.

In het eerste deel komen belangrijke actuele thema's aan de orde. Het gaat om onderwerpen als het politicologische kernbegrip macht, de ontwikkelingen op het terrein van politieke (on)gelijkheid, het groeiende belang van collectieve identiteit en nationalistische gevoelens, de toekomst van de verzorgingsstaat en de consensusdemocratie.

In het tweede deel gaat het om de rol die burgers, groepen en organisaties spelen in de hedendaagse politiek. Behandeld worden onder andere het politiek gedrag en de opvattingen van burgers en hun veranderende partijvoorkeuren, maar ook de wijze waarop politieke partijen hier mee omgaan. Andere hoofdstukken zijn gewijd aan het toenemende belang van belangengroepen en de macht van de media in de hedendaagse politiek.

Philip van Praag (redactie) en alle andere auteurs die meewerkten aan deze bundel zijn of waren verbonden aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.
Editor

Philip van Praag

Philip van Praag is Senior Lecturer Political Science at the Department of Political Science at the University of Amsterdam.

Related titles